adam

Adam Zeloof
Member Since July 12, 2022, 8:21 p.m.
profile photo

It's a me


Jewelry created by adam:

Organic Bracelet by adam

July 12, 2022

611

1

47

Function Ring by adam

July 12, 2022

592

1

141

Snowflake Brooch by adam

July 12, 2022

321

1

Snowman Earrings by adam

July 16, 2022

204

1

33