adam

Adam Zeloof
Member Since July 12, 2022, 8:21 p.m.
profile photo

It's a me


Jewelry created by adam:

Organic Bracelet by adam

July 12, 2022

696

1

64

Function Ring by adam

July 12, 2022

688

1

205

Snowflake Brooch by adam

July 12, 2022

386

1

Snowman Earrings by adam

July 16, 2022

254

1

76